Archaiczne gnejsy rejonu Murmańska, Oleniegorska (NE Fennoskandia)

w świetle badań petrologicznych i geochemicznych

SOON

Monografia7

ISBN 978-83-947092-5-9

Miłosz Huber, Tamara B. Bayanova, Pawel A. Serov,
Sebastian Skupiński

 

Niniejsze opracowanie dotyczy archaicznych gnejsów serii kolskiej, obecnie jednych z najstarszych skał występujących w kratonie tarczy bałtyckiej. Wraz z kompleksem żelazistych kwarcytów tworzących formację BiF stanowią przykład fundamentu krystalicznego NE Fennoskandii.

 

BADANIA POWIERZCHNI TYNKÓW

Z wybranych miast okręgu murmańska (N Rosja)

NEW

Monografia6

ISBN: 978-83-947092-3-5

Miłosz Huber, Galina V. Zhigunova, Ryszard Dębicki, Lesia Lata

Monografia, 205 pp.

Niniejsza monografia opisuje w sposób syntetyczny szereg badań wykonanych z użyciem próbek tynków w siedmiu wybranych miast Okręgu Murmańskiego, takich jak Murmańsk, Apatity, Oleniegorsk, Rievda, Monchegorsk, Kandalaksha, Polrnye Zori. Badania zostały ukierunkowane na analizę stanu zabudowy z uwzględnieniem charakteru ich elewacji oraz stopnia korozji. Badane były też składniki powierzchni tynków w mikroobszarze oraz zawartość wybranych metali w wyniku analiz geochemicznych. Zestawienia tych analiz zostały pogrupowane w poszczególnych rozdziałach. W opracowaniu na końcu porównano miasta ze sobą. Prowadzone badania choć maja charakter pilotażowy, pozwalają w wielu przypadkach na wyciągnięcie interesujących wniosków dotyczących poszczególnych miast. Są to badania środowiskowe, ukierunkowane na wskazanie zawartości i rozmieszczenie poszczególnych metali w bezpośrednim otoczeniu człowieka.

 

ULTRAZASADOWO-ALKALICZNA INTRUZJA W AFRIKANDZIE (N ROSJA)

Badania petrologiczno-geochemiczne

NEW

MonografiaAF

ISBN: 978-83-947092-3-5

Miłosz Huber

Monografia, 87 pp.

Przedłożone opracowanie ukazuje położenie oraz budowę geologiczną intruzji Afrikandy. Zostały w nim opisane skały oraz ich skład mineralny i cechy geochemiczno-izotopowe. Osobliwością w tej intruzji są liczne rzadkie minerały występujące w dużych nagromadzeniach. Przykładem są perowskity tworzące z odmianą zwaną knopitem rudy, lub schorlomity, rzadkie granaty występujące w pegmatytach. Intruzja ta stanowi interesujący przykład związany z alkaliczną prowincją plamy gorąca, która około 350 milionów lat temu oddziaływała na płw. Kola przyczyniając się do powstania licznych masywów alkalicznych. W końcowej części książki znajduje się także propozycja wykorzystania nieczynnych wyrobisk w Afrikandzie do celów dydaktycznych, jako obiekt geoturystyczny.

 

THE SPLENDOR OF ROCKS AND MINERALS

In thin sections

 

Splendor

 

ISBN: 978-83-947092-0-4

 

Miłosz Huber

 

Album, 145 pp.

Microphotographs of minerals and selected rocks in thin section, making using polarizing microscopy with cross and reflected light. It is presented a rock-forming minerals and accessory with rare phases, such as eudialyte, viallaumite, arfvedsonite, aenigmatite, perovskite and others. It was also present fine photographs of salt-minerals. Presented rocks are mainly magmatic and metamorphic with some sedimentary samples. It was presented a rare samples such as melteigite, komatiite.

In the end of these book are present alphabetic index names of rocks and minerals which were photographed.

 

WPŁYW PODŁOŻA NA ZAWARTOŚĆ METALI W WYBRANYCH ROŚLINACH

w aspekcie ochrony środowiska

NEW

ISBN: 978-83-947092-0-4

Miłosz Huber, Eliza Blicharska,

Lesia Lata, Sebastian Skupiński

Monografia, 255stron

Niniejsza praca poświęcona jest zagadnieniom analizy środowiska w odniesieniu do roślin ( głównie porostów i mchów), jako biomarkerów zanieczyszczeń metalicznych. Badano także skały podłoża z uwzględnieniem warunków geologicznych. Badania te zostały przeprowadzone w Uniwersytecie Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie z wykorzystaniem badań makro i mikroskopowych oraz analiz w mikroobszarze a także badań geochemicznych. Otrzymane rezultaty pozwalają na wskazanie wpływu podłoża na zawartość metali w roślinach oraz wykazanie związku stężenia tych metali z otaczającym środowiskiem. W kolejnych dziesięciu rozdziałach zamieszczono wyniki badań z płw. kolskiego (Murmańsk, Sievieromorsk, Kandalaksha, Masywy Chibin i Lowoziera), dla porównania zbadano także rośliny z gór Polski (Tatry, Karkonosze oraz Roztocze Tomaszowskie), porównano to także z próbkami pochodzącymi z Rudy Śląskiej, gdzie zostały one zebrane z hałdy Zn-Pb, która powstała jeszcze w XIX w. Zbadano także próbki z Kaukazu oraz gór Dynarskich.

 

BADANIA TYNKÓW

wybranych największych miast południowej Polski w kontekście zanieczyszczenia środowiska

NEW

 

ISBN: 978-83-947092-1-1

 

Miłosz Huber, Lesia Lata

 

Monografia, 306stron

 

Idea analiz tynków jest niejako pokłosiem wcześniejszych analiz petroarchitektonicznych, w których prowadzono  badania użycia kamienia w celach ozdobnych w wybranych miastach Polski. Tynk, jako zewnętrzna część fasady domu posiada pewne właściwości adsorpcyjne, wynikające z porowatości oraz nierówności powierzchni często spowodowanej ozdobami mineralnymi. Przyczynia się to do wyłapywania pyłu zawieszonego w atmosferze wraz z zanieczyszczeniami. Niniejsza praca stanowi syntetyczne opracowanie analiz makro i mikroskopowych z udziałem badań w mikroobszarze oraz geochemicznych z wykonaniem atlasu map zanieczyszczeń metalami centrów polskich miast takich jak: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Lublin i Katowice oraz Ruda Śląska –mieście w którym znajdują się czynne zakłady górnicze oraz istnieją hałdy Zn-Pb